Manoah, Blue Jays shut down Royals 7-0

Manoah, Blue Jays shut down Royals 7-0