Peng Shuai saga hews to familiar script in China

Peng Shuai saga hews to familiar script in China