Ballo, No. 14 Arizona beat No. 10 Creighton for Maui title

Ballo, No. 14 Arizona beat No. 10 Creighton for Maui title